allmänna villkor

1. UPPDRAG
Det åligger Kunden:
a. att precisera uppdraget till Illustratören/ Formgivaren i form av detaljerad brief, målsättningar, vision etc.

b. att fortlöpande och i god tid förse Illustratören/Formgivaren med sådana uppgifter och material, att uppdraget
kan utföras enligt Kundens önskemål såväl kvalitativt som inom given tid- och kostnadsram.

c. att alltid ha en för kontakten med Illustratören/Formgivaren ansvarig kontaktperson, som har befogenhet att
lämna för Kunden bindande besked i de frågor som avser uppdragets utförande samt

d. att hålla tidsplan vad gäller Kundens åtaganden.

Det åligger Illustratören/Formgivaren:
a. att upprätta och till Kunden skicka skisser och kontaktrapporter med bekräftelser på överens-kommelser med Kunden. Kontaktrapporter skall anses gälla som orderbekräftelser och godkännande om inte invändningar görs till Illustratören/Formgivaren utan dröjsmål.

b. att precisera behovet av tid, underlag och annat material för att kunna fullgöra uppdraget,

c. att ansvara för att allt material är av sådan kvalitet och sådant utförande att bästa möjliga
slutresultat erhålles.

d. att ställa en för uppdraget kvalificerad kontakt/projektledare till Kundens förfogande.

e. att vid behov ställa kompetent expertis för applicering och medieval till Kundens förfogande.

f. att hålla tidsplan vad gäller Illustratören/Formgivarens åtaganden.

2. EXKLUSIVITET
a. Kunden förbinder sig att inte anlita annan byrå för samma uppdrag.

b. Illustratören/Formgivaren förbinder sig att inte arbeta med konkurrerande produkter/tjänster under samarbetet
utan Kundens medgivande.

3. SEKRETESS
Illustratören/Formgivaren skall behandla alla erhållna konfidentiella uppgifter om Kundens verksamhet strängt
konfidentiellt såväl under som efter samarbetets upphörande. Motsvarande skall gälla Kunden avseende kunskap om såväl Illustratören/Formgivarens verksamhet, som verksamhet rörande andra kunder till Illustratören/Formgivaren som Kunden eventuellt kan få del av, i samband med parternas samarbete.

4. ANSVAR
Illustratören/Formgivaren ansvarar för att föreslagna reklam- och marknadsföringsåtgärder inte strider mot gällande lag- och etiska regler eller branschpraxis. Kunden skall ha motsvarande ansvar för givna uppgifter och utfästelser samt annat tillhandahållet material. Det är Illustratören/Formgivarens skyldighet att se till att personer, som med namn eller bild förekommer i det reklammaterial som Kunden beställt och betalat, givit tillstånd enligt lagen (1978:800) om namn och bild i reklam. Om Kunden tillhandahåller material svarar denne för att motsvarande tillstånd erhållits. Illustratören/Formgivaren ansvarar för att samtliga underleverantörer efterger förfoganderätten till det material de i enlighet med uppdraget producerar. I de fall Kunden själv träffat egna avtal ansvarar Kunden själv för dessa.

5. KORREKTUR
Det åligger Kunden:
– att slutligt godkänna korrektur, original, provtryck etc. Kunden ansvarar för felaktigheter i stavning, faktiskt innehåll och övriga fel som Kunden borde upptäcka.

Det åligger Illustratören/Formgivaren:
– att granska korrektur, original, provtryck etc. för att undvika felaktigheter samt att icke
beordra slutlig tryckning, eller motsvarande produktionsstadium för användning i media såsom
exempelvis TV, film, video, förrän Kunden lämnat tryckorder eller motsvarande order till
Illustratören/Formgivaren.

6. INKÖP FÖR KUNDEN
Illustratören/Formgivaren väljer underleverantörer och skall eftersträva att göra inköp till fördelaktigaste villkor För Kundens räkning. Kunden har dock rätt att ta ställning till om en under-leverantör skall anlitas eller inte. Illustratören/Formgivaren bör vid beställning av trycksaker och annan produktion tillämpa Allmänna leveransvillkor.

7. UPPHOVSRÄTT TILL BESTÄLLT MATERIAL
Upphovsrätten består av en ideell rätt och en förfoganderätt. Den ideella rätten kan i regel inte överlåtas medan förfoganderätten kan upplåtas/överlåtas med eller utan ekonomiska villkor. Layouts, skisser, ateljéarbeten, original, texter etc. Kunden förvärvar förfoganderätten till layouts, skisser, ateljéarbeten, original, texter etc. när full likvid för uppdraget erlagts i två år från första publiceringsdatum inom Norden om inte annat överenskommits. Kundens förfoganderätt gäller endast enheter i obrutet skick, ej för enskilda enheter i dessa, om inte annat överenskommits. Skall det beställda materialet användas för annat ändamål eller i andra media än vad som framgår av det ursprungliga uppdraget, utgår tilläggsersättning till såväl byrå som underleverantör. Det är Illustratören/Formgivarens ansvar att se till att underleverantörerna ej kan motsätta sig en sådan utvidgad upplåtelse av förfoganderätten mot rimlig ersättning. Kunden äger inte rätt att utan tillstånd upplåta/överlåta förfoganderätten vidare till annat fristående företag. Illustratören/Formgivaren äger rätt att sätta sitt namn på ett diskret sätt i de enheter de producerar.

8. FÖRPACKNINGAR, LOGOTYPER OCH GRAFISK PROFIL
Kunden förvärvar en obegränsad förfoganderätt till material i form av förpackningar och logotyper med tillhörande designprogram om inte annat överenskommits. Kunden äger rätt att upplåta/överlåta förfoganderätten vidare till annat fristående företag om inte annat överenskommits.

8. ÄGANDERÄTT
Äganderätten, till t ex fysiska original som används för reproduktion, är skild från upphovsrätten. Beställt material blir sedan uppdraget slutförts och full likvid erlagts, Kundens egendom med undantag för inskränkningar gällande äganderätt i inköpsavtal med kund enligt punkt 6.
Tillhandahåller Kunden material ansvarar denne för att önskad äganderätt erhålles.
Används desktop publishing eller liknande teknik, skall en diskett eller motsvarande som innehåller den slutliga utformningen av det beställda materialet anses som och markeras som original.

9. ARKIVERING
Det åligger Illustratören/Formgivaren att ansvara för att Kundens original och reproduktionsmaterial förvaras på ett betryggande sätt under en tid av tolv månader efter avtalad förfogandetid.

10. EKONOMI OCH DEBITERING
Kostnadsberäkning:
Illustratören/Formgivaren kan lämna kostnadsberäkningar på sina tjänster. Dessa är ej bindande utan utgör en kvalificerad bedömning av vad kostnaderna för Illustratören/Formgivarens tjänster kan komma att uppgå till.
Parterna skall gemensamt ansvara för att avgiven kostnadsberäkning hålles. Parterna skall hålla varandra informerade om eventuella avvikelser.

Offert
Det åligger Illustratören/Formgivaren att på begäran offerera sin tjänster. Offerterna skall vara bindande med de reservationer som görs i dessa. Offerten skall innehålla beräknade påslag, skatter och avgifter. Illustratören/Formgivaren ansvarar för att kostnads- och tidsplan hålls. Illustratören/Formgivaren är skyldig att meddela Kunden så snart avvikelser uppstår eller kan väntas uppstå. Kunden ska medverka till att kostnads- och tidsplan kan hållas. Om inte offert har lämnats, utförs arbetet enligt löpande räkning.

Orderbekräftelse
Arbetet påbörjas efter det att Kunden genom orderbekräftelse godkänt offert eller på annat sätt godkänt att arbetet påbörjas. Om inte annat överenskommits skall arvode utgå för det förslag Illustratören/Formgivaren presenterar för Kunden. Detta gäller oavsett om Kunden önskar fortsätta samarbetet eller inte.

Fakturor från underleverantörer
Utbetalningar som Illustratören/Formgivaren gör till underleverantörer skall kunna styrkas med faktura-kopior
(gäller ej vid projekt där ett totalbelopp offereras som inkluderar såväl inköp som Illustratören/Formgivarens arbetstid).

Tidsanteckningar
Illustratören/Formgivarens debiteringar efter tidsåtgång skall baseras på tidsanteckningar upp-gjorda av Illustratören/Formgivaren för varje uppdrag. Dessa noteringar skall efter avisering göras tillgängliga för Kunden eller dennes revisor.
Tvistig fordran
Tvistig fakturapost har Kunden rätt att innehålla till dess att tvisten är löst. Otvistiga delar av
fakturan skall betalas i rätt tid.

11. REKLAMATIONER
Det åligger Kunden:
– att till Illustratören/Formgivaren reklamera felaktigt eller bristfälligt utförda tjänster inom skälig tid.
Det åligger Illustratören/Formgivaren:
– att gentemot underleverantörer reklamera felaktigt eller bristfälligt utförda tjänster.
Illustratören/Formgivaren skall ersätta Kunden för direkta förluster som Kunden kan ha åsamkats genom att det
beställda materialet innehåller fel, brist eller är försenat till följd av dröjsmål från Illustratören/Formgivarens sida.
Illustratören/Formgivaren är inte skyldig att ersätta Kunden för indirekta förluster, t ex produktionsbortfall eller
utebliven vinst som uppkommer p g a försening, fel eller brist i det beställda materialet. Detta
gäller endast under förutsättning att Illustratören/Formgivaren inte förfarit grovt oaktsamt.
Kunden är ansvarig i motsvarande mån enligt vad som angivits ovan.

12. UPPSÄGNING
Uppsägning skall göras skriftligt.
Uppsägningstid
Uppsägningstiden är tre månader för vardera part vid samarbete.
Omedelbar uppsägning
Samarbetet kan alltid avbrytas med omedelbar verkan:
– när det finns starka skäl att antaga att andra parten är på sådant obestånd att ersättning ej
kommer att utgå, respektive att Illustratören/Formgivaren ej kommer att fullfölja uppdraget eller
– om andra parten av grov oaktsamhet eller uppsåtligen bryter mot avtalet.
Efter uppsägning
Illustratören/Formgivaren skall till Kunden:
– överlämna allt material som Kunden har äganderätt till och
– överlåta alla bokningar, avtal och andra uppgörelser med media och andra leverantörer samt
slutfakturera, i enlighet med avtalet, så snart som möjligt efter avtalets upphörande.

13. BEFRIELSEGRUNDER (Force Majeure)
Följande omständigheter skall anses utgöra befrielsegrunder, om de inträffar sedan avtalet
slutits och hindrar dess fullgörande: krig, politiska beslut/omvälvningar, råvaru-brist,
arbetsmarknadskonflikter, även sådana konflikter i vilka Illustratören/Formgivaren respektive Kunden är inblandade

anmäl dig till nyhetsbrevet

vill du hålla dig uppdaterad kring mitt kreativa arbete